קניין רוחני הוא קטגוריה של נכסים לא מוחשיים, שנוצרים על ידי האינטלקט האנושי (ומכאן intellectual property). קניין רוחני כולל נכסים כגון פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים וסימני מסחר.

זכויות קניין רוחני בנכסים לא מוחשיים מקנות לבעליהן את היכולת לקבוע כיצד יעשה שימוש בנכסים אלו, ועל ידי מי.

לרוב, צדדים שלישיים אשר ירצו לקבל גישה, להשתמש, להעתיק, לשנות או להציג את נכסי הקניין הרוחני, יצטרכו להשיג את הסכמת הבעלים לשימוש המתוכנן.

ישנם חריגים מסוימים לכלל זה. דיני הקניין הרוחני מכירים באינטרסים של צדדים שלישיים לעשות שימוש בנכסי קניין רוחני של אחרים, גם בנסיבות בהן השגת אישור הבעלים אינה סבירה או אפשרית. כך לדוגמא,

שימושים ביצירות אמנותיות/ספרותיות למטרות מסוימות עשויות להיחשב כשימוש הוגן תחת חוק זכויות יוצרים, אשר מקנה את האפשרות לעשות שימוש ביצירה גם ללא אישור הבעלים.

לעמוד הראשי של: IP, Privacy & Internet Law

 • האם ניתן להעביר זכויות קניין רוחני?

  בעלים של קניין רוחני יכול להעביר את זכויותיו בקניין הרוחני, חלקן או כולן, לצדדים שלישיים. דוגמא רווחת היא מתן רישיון לשימוש בקניין רוחני, במסגרת הסדר כספי כלשהו (למשל – תשלום תמלוגים או דמי רישיון לבעל הקניין הרוחני תמורת הזכות לעשות בו שימוש למטרות מסוימות). העברה של זכות הבעלות בנכסי הקניין הרוחני יכולה להתבצע באמצעות מכירה של הנכסים, או המחאה של זכויות הבעלים לאחר.

  שליטה וניהול זכויות הקניין הרוחני של חברה מהווים מרכיבים מרכזיים באינטרסים העסקיים של יזמים וחברות, בכל שלבי הצמיחה של המיזם, ולאורך חיי החברה. זכויות הקניין הרוחני של החברה בנכסים המרכזיים הדרושים לפעילותה יהיו נושא מהותי בצמתים קריטיים, כגון גיוסי הון, שותפויות אסטרטגיות, התקשרויות עם לקוחות, מיזוגים ורכישות.

 • באילו מקרים מתבצעת העברת זכויות בקניין הרוחני לחברה?

  1. הצדדים הרלוונטיים: מייסדים, עובדים, יועצים, ספקי שירותים, שותפים אסטרטגיים.
  2. סוגי הסכמים: הסכמי מייסדים, הסכמי העסקה/ייעוץ, הסכמי שירותים, הסכמי שותפות, הסכמי מחקר ופיתוח, הסכמי מסחור, ועוד.
  3. איזה נכסים/זכויות מעבירים: הנכסים והזכויות המועברות לחברה ישתנו מהסכם להסכם. מייסדים לדוגמא יתבקשו להעביר את כלל זכויותיהם בנכסי קניין רוחני שהם יצרו עבור המיזם, לפני ואחרי התאגדות החברה, לידי החברה. עובדים ויועצים יעבירו את זכויותיהם ביצירות ואמצאות שהם יפתחו עבור החברה במסגרת עבודתם, וספקי שירותים יעבירו לחברה את הזכויות בתוצרי השירותים שהם סיפקו לחברה.
  4. התחייבויות אחרות: בנוסף להעברת זכויות קיימות ועתידיות בנכסי קניין רוחני, גורמים שונים אשר מתקשרים עם החברה (עובדים, יועצים, ספקים וכו'), יתבקשו לקחת על עצמם התחייבויות שונות, כגון להימנע משימוש בנכסי קניין רוחני של צד שלישי כלשהו במסגרת התקשרותם עם החברה, הימנעות מהפרת זכויות של צדדים שלישיים, התחייבות לסייע לחברה בעיגון והגנה על זכויותיה (לדוגמא חתימה על בקשות פטנט, מתן תצהירים בהליכים משפטיים, וכיוצ"ב).
  5. שיקולים נוספים: כל העברת זכויות חייבת להיות בכתב. מעבר לקושי הראייתי הכרוך בהסכמים בעל פה, בטריטוריות מסוימות העברת נכסי קניין רוחני אינה תקפה אלא אם היא נעשית בכתב. כמו כן, יש לשים לב להגבלות שמטילים דיני הקניין הרוחני הרלוונטיים. לדוגמא, אחת הזכויות המוקנות ליוצר, המכונה הזכות המוסרית, אינה ניתנת להמחאה (אך ניתנת לויתור).

 • באילו מקרים מתבצעת העברת זכויות בקניין הרוחני מהחברה?

  1. הצדדים: מקבלי רישיון ורישיון משנה, ספקים ונותני שירותים, שותפים אסטרטגיים, מפיצים וריסלרים, רוכשים, לקוחות ומשתמשי קצה.
  2. סוגי הסכמים: הסכמי רישיון, EULA, Terms and Conditions, הסכמי לקוחות, הסכמי רכישה, הסכמי מחקר ופיתוח.
  3. איזה נכסים/זכויות מעבירים: גם כאן, היקף הנכסים והזכויות המוענקים על ידי החברה ישתנו בהתאם לנסיבות. במידה והחברה מתקשרת עם משתמשי קצה (B2C), על פי רוב ההתקשרות תתבצע באמצעות EULA (END USER LICENSE AGREEMENT),  או תנאי שימוש, אשר מגדירים במפורש מה מותר ומה אסור למשתמשים לעשות עם מוצרי/שירותי החברה. בהסכמי מסחור עשוייה החברה להעניק לחברת המסחור זכות רישיון רחבה יותר, המקנה למקבלת הרישיון את היכולת לפתח מוצרים על בסיס נכסי הקניין הרוחני של החברה (לדוגמא פטנטים בבעלות החברה מחזיקה) ולהפיץ אותם בשוק.
  4. שיקולים נוספים: החברה צריכה לוודא כי אין מגבלות אשר עלולות להגביל את יכולתה להעניק זכויות בנכסי הקניין הרוחני שלה, כגון הגבלות שנקבעו בתקנון החברה על העברת נכסים או הגבלות הקשורות למענקים או מימון שהתקבלו מגוף ממשלתי (לדוגמא מענקי הרשות לחדשנות). כמו כן, החברה צריכה לשקול השלכות אפשריות של העברת זכויות קניין רוחני על עסקי החברה. לדוגמא, יתכן שחלק מההסכמים המסחריים שהחברה צד להם כוללים סעיפי ביטול חוזה או סעיפי שחרור מנאמנות (escrow clauses) במקרה של המחאת קניין רוחני הקשור להסכמים אלו.