השאלה האם ומתי להקים חברה היא שאלה שמעסיקה כמעט את כל היזמים בתחילת דרכם. מצד אחד מדובר בתהליך פרוצדוראלי (לא מסובך מדי) המחייב הוצאה כספית של כמה אלפי שקלים, כפיפות לפרוצדורות הקשורות להתנהלות כחברה, פומביות וכיוצ”ב, ומצד שני, מדובר בצורת ההתאגדות השכיחה ביותר ובצעד אשר ניתן לומר כי חובה לעשותו על מנת להתקדם לשלב הבא במיזם.

יזמים רבים המבקשים למזער את החסרונות הכרוכים בהקמת חברה נוהגים לדחות את מועד הקמת החברה קרוב ככל הניתן למועד קבלת השקעה למיזם שלהם. במסגרת זו, נבקש להצביע על הבעייתיות הכרוכה בדחייה זו הנוגעת למיסוי העברת נכס הליבה (בד”כ הקניין הרוחני) מידי היזם לידי החברה.

חבות מס במצב דברים זה מעוררת תמיהה בקרב מרבית היזמים, שכן העברת הנכס אותו הם יצרו במו ידיהם למסגרת חברה בבעלותם נדמית בעיניהם כהעברה מ”כיס אל כיס” ועל כן התערבות רשויות המס היא בלתי נתפסת על ידם.

ברמה העקרונית, חבות המס המתוארת נובעת מהדין הקובע כי העברה של נכס מגוף אחד למשנהו נחשבת כאירוע “מכירה” (בין אם ההעברה נעשתה בתמורה או שלא בתמורה), ולפי רשויות המס, מכירה של נכס מהווה אירוע מס המחייב בתשלום מס למדינה.

 • איך זה מתקשר למקרה של היזם שמקים חברה?

  הנכס עליו עמלים היזמים בתחילת דרכם הוא אומנם חסר ערך ביום תחילת הפיתוח ואולם עם הזמן, וככל שמושקעת עבודה במיזם ערכו בד”כ עולה. בשלב מסוים, אם וכאשר מגיע משקיע אשר מסכים להציע סכום נכבד בעבור חלק מן הבעלות באותו הנכס, המשקיע בעצם מסמן את מחיר השוק של הנכס שפותח על ידי היזמים (השווי לפיו מוכן המשקיע להשקיע משקף בקירוב טוב את שווי הנכס שפיתחו היזמים). כדי לאפשר למשקיע להצטרף כמשקיע למיזם, היזמים נדרשים להקים חברה, להעביר את הנכס מידיהם לידי החברה ולהקצות מניות למשקיע בחברה החדשה שכעת מחזיקה בנכס. לפי החוק, לחברה בע”מ היא “יישות משפטית נפרדת” מהיישות של בעלי המניות בחברה, ועל כן, העברת הנכס מידי היזמים לידי החברה משמעה העברה מיישות משפטית אחת לאחרת של נכס בעל שווי “ריאלי”.

  בכל זאת, לאור המאפיינים המיוחדים של הסיטואציה בה היזמים מעבירים את תוצרי עבודתם לחברה בבעלותם מבלי ליהנות מרווח או הכנסה שניתן להתחלק בה עם המדינה, בחר המחוקק להעניק הקלה במסגרת החוק ולא לראות בהעברה מסוג זה כיוצרת אירוע מס. אולם, ההקלה כפופה לתנאים המגבילים את יכולת החברה במשך תקופה של שנתיים (בד”כ) להקצות מניות למשקיעים בשיעורים העולים על אחוז מסוים שנקבע בחוק, היכולת של היזמים למכור את החזקותיהם מעבר לאחוז מסוים הקבוע בחוק, והיכולת של החברה להעביר את הזכויות בנכס.

  על אף הוראות ההקלה, לעיתים התנאים שבהן ניתן ליהנות מההקלה לא תואמים את ההסכמות העסקיות במציאות (לדוגמא לעיתים החברה תרצה להקצות למשקיע אחוז גבוה מהאחוז המותר לפי התנאים), לכן, מומלץ להתעדכן לגבי המגבלות ולגבי העמדה העדכנית של מס הכנסה בנושא.

  בנוסף, בכדי להימנע או לצמצם משמעותית את חשיפת המס, מוצע ליזמים לשקול להקדים את הקמת החברה ואת העברת הנכס מידיהם הפרטיות לבעלות החברה. על הציר שבין תחילת העבודה על המיזם לתאריך ההשקעה, ככל שהקמת החברה והעברת הנכס קרובים לתחילת העבודה על המיזם (ורחוקים ממועד ההשקעה בחברה) ניתן לומר שהערך של הנכס נבנה לאחר ההעברה לחברה ואילו הערך של הנכס שהועבר לחברה על ידי היזמים היה זניח.

  לסיכומם של דברים, מס הכנסה פועל כיום במגמה להקל על יזמים בתחילת דרכם ולמעשה מאפשר להם לגייס הון לא מבוטל במהלך השנים הראשונות לחיי החברה באמצעות הוראות ההקלה. בכל מקרה, חשוב שיזמים השוקלים את התזמון של הקמת החברה ייקחו בחשבון גם את חשיפת המס הכרוכה בדחיית הקמת החברה עד למועד ההשקעה.