בדרך כלל העובדים הם האחרונים לדעת אודות העסקה, בטח כשמדובר באקזיט. ברוב מוחלט של המשאים ומתנים לקראת עסקה התנאי המקדמי הוא חתימה על הסכם NDA. כלומר, הסכם לשמירת סודיות ואי גילוי מידע אודות המשא ומתן ופרטיו, כמו גם הנתונים שיגלו הצדדים אחד לשני במהלכו.

פעמים רבות בסמוך לכריתת ההסכם, מועברת הודעה לעובדים אודות האירוע העסקי בחיי החברה. בסמוך להודעה זו ניתן לעובדים מידע אודות משמעות העסקה על המשך העבודה, או תנאי עבודתם. בחלק גדול של המקרים, העובדים מתבקשים לחתום על הסכמים, נספחים להסכמים, מסמכי הסכמה, ויתור, או מימוש. לפיכך, חשוב לדעת להכיר ולהבין את משמעות ההליכים ואת ההשפעות האפשרויות שלהם וכן לדעת להגדיר ציפיות ריאליות ביחס לכל אחד מהאירועים.

  • מתי יש ליידע את העובדים?

    קיימת אבחנה לעניין היידוע בין חברה שבה העובדים מאורגנים בארגון עובדים לבין חברה שעובדיה אינם מאורגנים. במקום עבודה מאורגן מעסיק חייב להיוועץ עם ארגון העובדים בנוגע למהלך העסקי ולנהל משא ומתן באשר להשלכות הנובעות כתוצאה מעסקה כלשהי (בין אם מיזוג ובין אם רכישה), ככל שקיימות השלכות ישירות לכך.

    חשוב לחדד כי זכות ההיוועצות היא זכות מצומצמת: לקבלת מידע ולהבעת עמדה. אין היא מחייבת את המעסיק לקבל את עמדת ארגון העובדים ואין בכוחו של ארגון העובדים להטיל וטו על זהותו של בעל השליטה בחברה המעסיקה.

    בענף ההיי-טק, רוב מקומות העבודה אינם מאורגנים. אולם, שיתופם של העובדים במקום העבודה, מקבל ביטוי משמעותי באמצעות שיתופם בתכנית אופציות. ברוב תכניות האופציות נקבעו מספר סוגים של עסקאות שעם כריתתן, ממומשות אופציות שהוענקו לעובדים, בתנאי התכנית ותנאי העסקה שנכרתה. בתכניות מפורט מראש כי העובדים אינם בעלי כוח הצבעה ואינם בעלי זכות להודעה, על עסקאות או החלטות ניהוליות אחרות. בהתאם, הליך מימוש האופציות מתבצע באופן אוטומטי, עם ביצוע העסקה הנחשבת בתכנית כ"אירוע אקזיט", בנוסף לכך שהעובדים מקבלים נתח מתוך רווחי החברה, עקב מימוש האופציות. התכניות מעניקות לעובדים הטבות מס משמעותיות מכוח סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. מנגנונים אלו הופכים את העובדים בהכרח לשותפים להצלחה בהתאם לכמות האופציות הבשלות שהם מחזיקים בהן במועד העסקה.