מרכיב האופציות בתגמול עובדים ויועצים, בעיקר בקרב חברות היי-טק, תפס תאוצה בשנים האחרונות על חשבון מרכיב התגמול המסורתי – שכר במזומן. מבחינת החברה המעסיקה, למרכיב האופציות יתרונות כגון היכולת להעסיק עובדים בעלי ניסיון, הכשרה ויכולת תמורת שכר נמוך באופן יחסי ולהשלים את התגמול באמצעות אופציות; וכן מתן תמריץ משמעותי לעובדים להמשיך לעבוד בחברה מתוך תחושת שייכות ועניין בהתפתחות ובהצלחה של החברה. גם מבחינת העובדים ישנם יתרונות למרכיב האופציות בחבילת התגמול שלהם, והבולטים שביניהם הינם היכולת ליהנות מעליית שווי החברה (לצד הסיכון ששווי החברה ירד או אפילו יתאפס) וכמובן היכולת ליהנות מהטבת המס הגלומה במרכיב האופציות.

 • אז למה מתכוונים בהענקת אופציות לעובדים או/ו יועצים?

   אופציות  (בהקשר שלנו) הן זכויות לרכוש מניות של החברה בתנאים מסוימים שנקבעים בהסכם בין החברה לבין מקבל האופציה.

 • אופציות ומדיניות המיסוי בישראל

  באופן כללי, מערכת המס בישראל ממסה הטבה שמקבלים עובדים מהמעביד לפי שיעור המס השולי החל על אותם עובדים בהתחשב ברמת ההכנסה שלהם (מדרגת המס נקבעת ביחס לסה”כ ההכנסה השנתית של העובדים). עם זאת, חוקי המס בישראל קבעו חריג לגבי מיסוי של אופציות, במקום למסות את ההטבה הגלומה באופציות לפי שיעור המס השולי של העובדים במועד קבלת ההטבה, נקבע כי הענקת אופציות בתנאים מסוימים תאפשר לדחות את תשלום המס למועד בו האופציות מומרות לכסף ועוד נקבע כי שיעור המס שיחול על הרווח מהאופציות יהיה 25%, ולא שיעור המס השולי שיכול להגיע עד ל- 48%. כדי לממש את יתרונות המס בנוגע לתגמול באמצעות אופציות יש להכיר ולעמוד בדרישות מסוימות הקבועות בחוקי המס. עם זאת, מניסיוננו, חברות ועובדים רבים המעוניינים ליהנות מהטבות המס הנוגעות לאופציות ואינם מכירים את הכללים והמגבלות, נחפזים ועושים טעויות שיכולות לגרור תוצאות מס שליליות ומאכזבות. 

 • המסלולים השונים להענקת אופציות

  באופן כללי, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מאפשר לחברה המעניקה אופציות לעובדים לבחור בין מסלול עם נאמן לבין מסלול ללא נאמן. עובדים של חברה פרטית אשר בחרו במסלול ללא נאמן, ימוסו בעת מימוש האופציות בהתאם לשיעור מס ההכנסה השולי שחל עליהם. חברה שבוחרת מסלול עם נאמן (כלומר מסלול אשר האופציות המוענקות במסגרתו מוקצות לנאמן ומוחזקות על-ידו) יכולה לבחור בין מסלול הוני – המאפשר לעובדים ליהנות משיעור מס מופחת של 25%, ובין מסלול פירותי – המטיל על העובדים מס בשיעור מלא. בחירת מסלול עם נאמן מביאה לדחיית תשלום המס עד למועד מימוש האופציה.

  הרוב הגדול של החברות בהן אנחנו נתקלים בוחרות במסלול ההוני (עם נאמן) לטובת עובדיהן, על אף שמסלול זה פחות אטרקטיבי לחברה, שכן היא אינה רשאית לנכות כהוצאה את הסכום שהפיקו העובדים ממימוש האופציה (לעומת המסלול הפירותי שבו החברה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכום אשר הפיקו העובדים ממימוש האופציה).

 • מי זכאי ליהנות מההטבות?

  המסלולים שמציעים חוקי המס מתייחסים רק להענקת אופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה (מנהלים ודירקטורים). המסלולים והטבות המס הגלומות בהם אינם זמינים לאלו שאינם עובדים או משמשים כנושאי משרה ובכלל זה נותני שירותים ובעלי מניות, וכן עובדים או נושאי משרה המחזיקים ב- 10% או יותר מהון המניות של החברה. אלו שאינם  זכאים ליהנות מההטבות לפי סעיף 102 (לפקודת מס הכנסה) יכולים לקבל אופציות לפי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה ושיעור המס שיחול עליהם יהיה, במקרה של יחיד – שיעור מס ההכנסה השולי הרלבנטי, ובמקרה של תאגיד – שיעור מס ההכנסה שחל על חברות.

 • הכנת תכנית אופציות לעובדים

  בהתאם לדרישות חוקי המס, הענקת אופציות לעובדים צריכה להיעשות בהתאם לתוכנית אופציות שתאושר על ידי מס הכנסה. לפיכך, כתנאי להענקת אופציות לעובדים יש להכין תכנית אופציות לעובדים, המפרטת בכתב את התנאים הכלליים של הקצאת אופציות לעובדים. תכנית אופציות טובה תספק פתרונות לנסיבות שונות אליהן החברה עשויה להיקלע בעתיד (כמו למשל, מה עושים עם אופציות של עובדים שטרם הבשילו או טרם מומשו לכדי מניות ערב עסקת רכישה או מיזוג של החברה, או בעת סיום העסקה של עובד).

 • התקשרות עם נאמן

  דרישה נוספת המצויה בחוקי המס היא שהאופציות, לאחר הענקתן, יופקדו אצל נאמן לתקופה מינימאלית של 24 חודשים (אם מדובר במסלול ההוני המקובל). הנאמן צריך להיות ממונה על ידי החברה כנאמן של תוכנית האופציות. קיימות בשוק כמה וכמה חברות (חברות בת של בתי השקעות מוכרים) המציעות שירותי נאמן לתוכניות אופציות בתמורה לתשלום של כמה אלפי שקלים לשנה. לפני הענקת האופציות נדרשת החברה להתקשר עם נאמן.

 • אישור דירקטוריון החברה

  לאחר הכנת תכנית האופציות וסיכום תנאי ההתקשרות עם הנאמן, יש להביא את התוכנית ואת ההתקשרות עם הנאמן לאישורו של דירקטוריון החברה. לאחר אישור דירקטוריון החברה יש להגיש את התכנית לאישור רשות המיסים – מקובל שהנאמן מטפל בהגשה למס הכנסה. לאחר 30 ימים מהגשת התכנית לרשות המיסים החברה יכולה להתחיל להעניק אופציות לעובדיה. לגבי אישור רשות המיסים – הכלל הוא שאם לא שמעתם חזרה מרשות המיסים תוך 90 ימים, התכנית נחשבת כתכנית שאושרה.

 • אישור הענקת אופציות

  בנוסף לאישורה של תכנית האופציות על-ידי דירקטוריון החברה ורשות המיסים, על החברה להביא כל הענקת אופציות לעובדים לאישורו של הדירקטוריון. דירקטוריון החברה צריך לאשר את עצם הענקת האופציות ואת התנאים הבסיסיים שיחולו על האופציה: מחיר המימוש, תקופת ההבשלה של האופציות וכיוצ”ב.

 • דיווח לנאמן על הענקת אופציות

  לאחר אישור הענקת האופציות על ידי הדירקטוריון, יש לדווח לנאמן על הענקת האופציות ולעביר לידיו את מסמכי האופציות שיוחזקו על ידו בנאמנות לטובת העובדים. הדיווח לנאמן צריך להיעשות תוך 45 יום ממועד החלטת הדירקטוריון.

 • הסכם על תנאי האופציות

  רצוי מאוד שכל הענקה של אופציות לעובדים תלווה בהסכם אופציות שיחתם על ידי החברה והעובד/ת ויסדיר את תנאי האופציות כדי למנוע אי הבנות וחשיפה של החברה לסיכונים מיותרים. בהקשר הזה חשוב להדגיש בפני העובדים כבר מההתחלה כי הענקת האופציות כפופה לאימוצה של תכנית אופציות על-ידי החברה, קבלת כל האישורים הנדרשים (לרבות אישור רשות המיסים) וחתימה על הסכם אופציות מחייב שמפרט את כל התנאים של האופציות (מועד הענקה, מחיר מימוש, מנגנון הבשלת האופציות לכדי מניות, מנגנוני האצה ספציפיים במידה ויש וכו'). יש להעביר את הסכם האופציות לנאמן תוך 90 יום ממועד החלטת הדירקטוריון.