תקוות רבות נתלו בחוק שרבים ייחלו כי יגביר באופן משמעותי השקעות של אנג'לים בחברות צעירות המתקשות לגייס. בפועל, וכתוצאה מכשלים במבנה החוק, חברות ספורות בלבד נהנו מההטבות שבו. כתוצאה מכך, ביום 11 בינואר 2016 אושר בכנסת תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (להלן: "חוק האנג'לים החדש"). חוק האנג'לים החדש הרחיב את הוראות החוק הישן (להלן: "החוק הישן") והוסיף מסלול הטבות נוסף להשקעה בחברה מתחילה. ההטבות שהיו גלומות בהשקעה בחברת מטרה נותרו על כנן.
תמצאו כי בהבנה טובה של מהות החוק ותכליתו, ובליווי והכוונה נכונים של התהליך, החוק יכול לשמש כמנוף משמעותי בגיוסי הכספים של חברות צעירות עתירות מו"פ.

שם החוק המלא הוא חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016. החוק זכה לכינוי "חוק האנג'לים" בשל הטבות המס המוענקות בחוק למשקיע היחיד, הלא הוא האנג'ל.

 • מי הוא אנג'ל?

  יחיד או שותפות בין יחידים, שהיא שותפות אשר הוקמה ופועלת לשם השקעה ייעודית בחברה אחת בלבד.

 • הטבת מס לה זכאי אנג'ל

  ההטבה מתירה לאנג'ל לנכות מכלל הכנסתו בשנת המס את סכום השקעתו במניות של חברת מטרה או חברה מתחילה, עד לגובה של 5 מיליון ₪. חוק האנג'לים מאפשר להשקיע גם בחברות עם מו"פ קצר ורווח מהיר יותר, כמו חברות תוכנה וזאת בניגוד לחוק במתכונתנו בטרם תיקונו אשר אפשר השקעה רק בחברות בהן הפיתוח ארוך וההכנסה רחוקה, כמו חברות מדיקל וביוטק.
  חוק האנג'לים מספק למשקיע שתי הטבות מס משמעותיות: הראשונה, הקדמת האפשרות להכיר בעלות המניות, במשך שלוש שנות מס החל משנת ההשקעה, במקום במועד מכירת המניות או לחלופין עם פירוק החברה. השנייה, השקעה המוכרת בניכוי מכל הכנסה שהיא, לרבות הכנסה הממוסה בשיעור מס שולי (בשנת 2016 – 48%) ומאפשרת קיזוז הפסד הון עתידי כנגד הכנסה פירותית בהווה.

 • הבדלים בן חברות אשר בגינן תנתן ההטבה

    חברת מטרה חברה מתחילה
  מקום התאגדות התאגדה בישראל והשליטה והניהול בישראל. התאגדה בישראל והשליטה והניהול בישראל.
  הגדרה אין הגדרה למונח "חברת מטרה" אולם ישנם קריטריונים, בהם חברת מטרה צריכה לעמוד, אשר יפורטו להלן. מיום התאגדותה ועד מועד ההשקעה התקיימו התנאים המצטברים הבאים:

  1)       במועד ההשקעה טרם חלפו 48 חודשים מהתאגדותה (60 חודשים שנים לחברה הפועלת באזור פיתוח א') או 12 חודשים מתום תקופת הסיוע, לפי המאוחר.

  2)       היקף מכירותיה לא עלה על 4.5 מ' ₪ (או על 2 מ' ₪ בכל שנה).

  3)       סך הוצאותיה לא עלה על 12 מ' ₪ (או על 3 מ' ₪ בכל שנה).

  4)       היקף ההשקעות בה וההלוואות שניתנו לה, כולל סכום ההשקעה, אינו עולה על 12 מ' ₪.

  רשומה למסחר איסור על רישומה למסחר. אין הגבלה.
  מוצר המו"פ בבעלות החברה. בבעלות החברה מיום היווצרו.
  הוצאות המו"פ טרם ההשקעה אין הגבלה. לפחות 70% מהוצאותיה, מיום התאגדותה ועד מועד ההשקעה, הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר המבוסס על מו"פ.
  סכום ההשקעה כהוצאות מו"פ על 75% לפחות מסכום ההשקעה לשמש להוצאות מו"פ עד לתום תקופת ההטבה. על 100% מסכום ההשקעה לשמש להוצאות מו"פ עד לשנתיים לאחר תום תקופת ההטבה.
  יחס הוצאות המו"פ מכלל הוצאות החברה הוצאות המו"פ יהוו 70% לפחות מכלל הוצאות החברה, עד אשר תגיע החברה לניצול 75% מההשקעה כהוצאת מו"פ. אין הגבלה.
  הוצאות בישראל על 75% לפחות מהוצאות המו"פ, במהלך תקופת ההטבה, להתרחש בישראל. מעל 50% מהוצאותיה, בכל שנה בתקופת ההטבה ועד שנתיים מתום תקופת ההטבה או עד המועד בו הוצא מלוא סכום ההשקעה, לפי המוקדם מבניהם, הוצאו בישראל.
  הכנסות לא יעלו על 50% מסכום הוצאות המו"פ, הן בשנה שבה חל מועד ההשקעה והן בשנה שלאחריה. אין הגבלה.
  תשלום המס בקרות אירוע הפרה על האנג'לים להחזיר את הטבת המס שקיבלו. החברה חייבת במס על:

   

  חבות המס = ה"ה וריבית מיום גילוי ההפרה*48%*סכום ההשקעה

   

   

   

   

  תקופת ההטבה מיום 1.1.2011 ועד 31.12.2019. מיום 1.1.2016 ועד 31.12.2019.

 • מהן ההגבלות שחלות על האנג'ל?

  על המשקיע להשקיע במזומן ומועד ההשקעה ייחשב כמועד בו שילם המשקיע או המועד בו הוקצו המניות, לפי המאוחר מביניהם. במידה ותמורת סכום ההשקעה הוקצו למשקיע אג"ח להמרה, מועד ההשקעה ייחשב למועד בו שילם המשקיע את התמורה בעד הנפקת האג"ח להמרה.

  על המשקיע להחזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו במשך כל תקופת ההטבה, ואם מדובר במשקיע מסוג שותפות של יחידים, על השותפים לא לשנות את חלקם בשותפות, במשך כל תקופת ההטבה.

  במידה והאנג'לים יקבלו הכנסה מהחברות בהן השקיעו, פרט לדיבידנד, היא תופחת מסכום השקעתם ולא תוכר בגינה הוצאה.